۩۩۩ قـــرآن و سنّت زنــــده بــــاد ۩۩۩
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) (سوره انفال)

شناخت خلفاء راشدین (رض)

ابوبکر رضی الله عنه کیست؟  

  

 

ابوبکر رضی الله عنه : 

1- اولین مردی است که مشرف به اسلام شده است. 

2- از مهاجرین اولین بوده است. 

3- پدرخانم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است.

4- پدرعایشه صدیقه رضی الله عنها است.

5- یارغارورفیق هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم  

بوده است .

6- اولین خلیفه مسلمین بوده است.

7- از بشارت داده شدهای به بهشت است.

8- کسی است که الله متعال در قرآن گفته از او راضی است.

9- دوست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است.

10-رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او را صدّیق (راستگو) 

 نامیده است .

11 - رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او را عتیق (نجات  

یافته و آزاد شده از آتش جهنم) نامیده است .

12- قبرش در پهلوی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم   

قرار دارد.

13- بگفته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همراه پیامبر  

صلی الله علیه و آله وسلم در بهشت خواهد بود. 

۱۴-رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در آخر عمرمبارک 

 پشت سرایشان نماز خواندند.  

 

    عمر بن خطاب رضی الله عنه را بهتر بشناسیم 

 

 

اگر از من پرسیده شود عمر بن خطاب رضی الله عنه کیست؟ 

 در جواب خواهم گفت:

1- او پدر خانم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است.

2- او داماد علی بن ابی طالب رضی الله عنه است .

3 - او داماد فاطمه رضی الله عنها است.

4- او شوهرام کلثوم دختر علی بن ابی طالب رضی الله عنهم است.

5-او کسی است که الله متعال در قرآن از او اظهار رضایت نموده 

 است.

6-او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گفته  

که (فاروق) یعنی (جدا کننده حق از باطل) است.

7- او پدر حفصه رضی الله عنها است.

8- او خلیفه دوم مسلمین بوده است .

9- او کسی است که در تأیید گفتار او آیات قرآن نازل می شده.

10-او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم  

در باره او گفته است که از کوچه ای که عمر (رضی الله عنه) 

گذر کند شیطان گذر نمی کند. 

11-او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او 

 رابشارت به بهشت داده است .

12-اوکسی است که ایران، فلسطین و بسیاری از سرزمین های 

 جهان اسلام درزمان خلافت او فتح شده است. 

13-او مشاور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است.

14- او وزیرخلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه بوده است.

15-او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در باره 

 اش گفته که الله حق را بر زبان عمر (رضی الله عنه) قرار  

داده است.

16-او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در باره 

 اش فرموده: که اگر بعد از من پیامبری می بود او عمر بن خطاب 

 (رضی الله عنه) می بود.

17-اوکسی است که در خانه پیامبر و در جوار پیامبر صلی الله 

 علیه و آله وسلم قبر شده است .

18- او کسی است که در قیامت همراه رسول الله صلی الله علیه  

و آله وسلم در بهشت خواهد بود.

19- او کسی است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه نام  

یکی ازفرزندانش را به نام او گذاشت.

20- او کسی است که در زمان خلافتش علی بن ابی طالب  

رضی الله عنه مشاورش بود. 

21- او کسی است که تاریخ اسلامی را از اول هجرت  

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شروع واعتبار نمود. 

۲2- و در آخر به دست ابولؤلؤ مجوسی ملعون بشهادت رسیده و 

 دارفانی راوداع گفتند (رضی الله عنه) . 

 

     آیا عثمان بن عفان رضی الله عنه را می شناسید؟ 

 

بله عثمان بن عفان رضی الله عنه را خوب می شناسم : 

1- اوداماد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است .

2- او شوهر رقیه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم  

بوده است .

3- او شوهر ام کلثوم دختر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 

 بوده است .

4- او کسی است که خدیجه دختر خویلد همسر رسول الله صلی  

الله علیه و آله وسلم؛ مادر خانمش بوده است.

5- او کسی است که علی بن ابی طالب رضی الله عنه باجناق  

وی بوده است .

6- اوکسی است که فاطمه زهراء رضی الله عنها ؛خواهر خانمش 

 بوده است.

7- او تنها کسی است که با دو دختر رسول الله صلی الله علیه و  

آله وسلم ازدواج نموده است.

8- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او  

را بشارت به بهشت داده است.

9- اوکسی است که الله متعال در قرآن از او اظهار رضایت  

نموده است.

10 - او کسی است که به حبشه و مدینه هجرت نموده است.

11- او سومین خلیفه مسلمین بوده است.

12- او جامع قرآن بوده است .

13- او کسی است که زمان حمله شورشیان بر او ؛حسن و  

حسین رضی الله عنهما از او دفاع نموده و نگهبانی می دادند.

14- او کسی است که راضی شد به شهادت برسد؛ ولی دستور  

به جنگ با شورشیان در مدینه را صادر نکرد.

15- وی در آخر عمر به دست شورشیان و منافقان ؛ در حال 

 تلاوت قرآن ودر خانه خویش در مدینه منوره به شهادت رسیده  

و در گورستان بقیع دفن شدند (رضی الله عنه).  

 

 

 

         علی بن ابی طالب رضی الله عنه را بهتر بشناسیم  

 

اگر دوست دارید که علی بن ابی طالب رضی الله عنه را بهتر 

 بشناسید به نکات زیر خوب توجه نمایید و اگر قبول ندارید در 

 باره تک تک آنها تحقیق نمایید:

1- اواولین بچه ای بود که در سن کوچکی مشرف به اسلام شد.

2- او پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است.

3- او داماد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بوده است .

4- او داماد خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها بوده است.

5- او شوهر فاطمه زهراء رضی الله عنها بود است .

6- او پدر حسن و حسین رضی الله عنهما بوده است .

7- او خلیفه چهارم مسلمین بوده است .

8- او کسی است که با فرقه ضاله خوارج جنگیده و آنها را  

شکست داده است .

9- او با جناق عثمان بن عفان رضی الله عنه بوده است .

10- اوپدر خانم عمر بن خطاب رضی الله عنه بوده است .

11- او مشاورابوبکر عمر و عثمان (رضی الله عنهم) سه خلیفه 

 پیش از خود بوده است.

12- او کسی است که الله تعالی در قرآن ازاو اظهار رضایت 

 نموده است .

13- او فاتح خیبربوده است .

14- او کسی است که در شب هجرت رسول الله صلی الله علیه  

و آله وسلم بر بستر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوابیده 

 است. 

15- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در باره 

 اش فرمودند: هرکس مرا دوست دارد علی را دوست بدارد.

16- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در باره 

 اش فرمودند:  الله و رسولش او را دوست می دارند.

17- او نماینده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در اعلان 

 برائت ازمشرکین بوده است .

18- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در باره 

 اش گفته : تو برای من همانند ؛هارون برای موسی هستی ولی  

بعد از من پیامبری نیست .

19- او کسی است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او را 

 بشارت به بهشت داده است.

20- او کسی است که در بهشت همراه رسول الله صلی الله علیه 

 و آله وسلم خواهد بود.

21- او کسی است که بگفته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 

 دوستی با او نشانی ایمان و دشمنی باو نشانی نفاق است .

22- او کسی است که بگفته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 

 دوگروه در باره او هلاک می شوند :

أ) کسانی که در محبت به او افراط و زیاد روی می کنند.

 ب) کسانی که با او دشمنی و عداوت می کنند.

23- وی در آخر عمر درشهرکوفه عراق به دست ابن ملجم مرادی 

 ملعون به شهادت رسیده و در همان شهر دفن شدند.  

(رضی الله عنه)

آخرین مطالب

قالب وبلاگ